جزوه اصول دیگ های بخار

در این صفحه از وب سایت برتر با شما هستیم با جزوه اصول دیگ های بخار
جزوه اصول دیگ های بخار|40193368|xcq|انواع دیگ بخار,تقسیم بندی بر اساس تیپ و شكل,دیگهای بخار دو پاسه Two Pass Boiler,دیگ بخار برجی TowerType Boiler,دیگهای بخار جعبه ای Box Type Boiler,تقسیم بندی بر اساس ظرفیت,دیگهای بخار لوله ای Water Tube Boiler,دیگهای بخار پوسته ای Shell Boiler,دیگهای بخار قطاعی Sectional Boiler,تقسیم بندی از نظر سیركولاسیو

مقدمه

فصل اول بررسی مولد های بخار

انواع دیگ بخار

تقسیم بندی بر اساس تیپ و شكل

دیگهای بخار دو پاسه Two Pass Boiler

دیگ بخار برجی Tower Type Boiler

دیگهای بخار جعبه ای Box Type Boiler

تقسیم بندی بر اساس ظرفیت:

دیگهای بخار لوله ای Water Tube Boiler

دیگهای بخار پوسته ای Shell Boiler

دیگهای بخار قطاعی Sectional Boiler

تقسیم بندی از نظر سیركولاسیون سیال عامل

دیگهای بخار با سیكل طبیعی

دیگهای بخاری با سیكل اجباری

دیگهای بخاری با سیكل مختلط

تقسیم بندی از نظر محتوای لوله ها

دیگ بخار لوله آتشی Boiler FireTube

WaterTube Boilers

StraightTube Boiler

دیگ بخار BentTube

گردش آب

سیستم Super Heater

سیستم Steam Drum

سیستم Desuper Heater

اصول دیگهای بخار شركت ره آوران فنون پتروشیمی

سیستم Reheater

سیستم Economizer

سیستم Air Preheater

سیستم Feed Water Regulator

فصل دوم اصول كلی دیگ بخار

اصول دیگ بخار

طراحی دیگ بخار

كوره

سیستم هوای احتراق

مشعلها

محفظة دیگ بخار

سیستم مكش كوره

سیستم Soot Blower

سیستمهای Sealing Aspirating air

سیستمهای كمكی

سیستم تهیة آب

سیستمهای سوخت

سیستم دورریز دائمی دیگ بخار Blow Down

فصل سوم تولید بخار

خواص بخار

تبدیل آب به بخار

منبع تأمین كننده حرارت

تهیة آب

فصل چهارم تصفیه آب به منظور تولید بخار

تصفیه آب به منظور تولید بخار

شیمی تصفیة آب

اصول دیگهای بخار شركت ره آوران فنون پتروشیمی

آزمایشات كنترل كننده كیفیت آب

تصفیه آب دیگ بخار

مرحلة رفع كدورت

مرحلة ته نشینی

مرحلة فیلتر كردن

مرحلة تبادل یونی

مرحلة هوازدایی

مرحلة تصفیة داخلی

فصل پنجم بهسازی شیمیایی داخلی دیگهای بخار

رسوب دادن كلسیم و منیزیم

شلاته كردن Chelation كلسیم و منیزیم

جلوگیری از خوردگی دیگهای بخار

جلوگیری از خوردگی تنشی

جلوگیری از Carry Over وتشكیل رسوب

زلال سازی آب دیگ بخار

جلوگیری از تشكیل كف در دیگ بخار

بازدارنده های خوردگی برای سیستمهای كندانس بخار

فصل ششم خوردگی در دیگ بخار

خوردگی سطوح خارجی

خوردگی در دمای بالا

خوردگی در دمای پایین

خوردگی سطوح داخلی

خوردگی اكسیژن

خوردگی قلیایی

اكسیداسیون فولادهای زنگ نزن توسط بخار

اصابت هیدروژنی

اصول دیگهای بخار شركت ره آوران فنون پتروشیمی

خوردگی بین دانه ای Intergranular Corrosion

سایش

خستگی

خزش

تغییر در ماهیت مواد Change in Material

خوردگی و ته نشستهای قسمت كوره

خوردگی تجهیزات قبل از دیگهای بخار

خوردگی _______داخلی و از كار افتادگی لوله ها

فصل هفتم معضلات دیگ بخار

ته نشستهای تشكیل شده از آب

ته نشستهای Super heater and Turbine

آلوده كننده های آب خوراك دیگ بخار

دستور العمل شستشوی شیمیایی

فصل هشتم راه اندازی و از سرویس خارج كردن دیگ بخار

راه اندازی سیستم تولید كننده بخار

مقدماتی دیگ بخار و كوره Line Up

آماده سازی برای روشن كردن دیگ بخار

روشن نمودن مشعلها

به سرویس درآوردن دیگ بخار تا فشار معین و بخار سازی

عملیات تولید كننده بخار

كنترلرها وابزار دقیق

سیستم كنترل احتراق

سیستم كنترل آب ورودی به دیگ بخار Feed Water

از سرویس خارج كردن تولید كننده بخار

دستور العمل از سرویس خارج كردن عادی

حفاظت از سیستم تولید كننده بخاری كه از سرویس خارج شده است

اصول دیگهای بخار شركت ره آوران فنون پتروشیمی

از سرویس خارج كردن اضطراری تولیدكننده های بخار

مسائل مهم

مراجع


مطالب دیگر:
🔍تحقيق روش پژوهش در حوزه پژوهش در عمليات🔍تحقيق انگیزه مادری🔍تحقيق اندازه گيري و ارزشيابي آموزشي🔍تحقيق آموزش و پرورش🔍جزوه آموزش عربي🔍تحقيق آموزش الكترونيكي🔍تحقيق افسردگي بهمراه پرسشنامه🔍تحقيق اعتماد به نفس🔍تحقيق اطلاعات ناتواني🔍تحقيق اضطراب و گام هایی جهت بالا بردن اعتماد به نفس🔍تحقيق اختلال اضطراب در کودکان و نوجوانان🔍تحقيق اظطراب خود را دور بريزيم🔍تحقيق اصول و مباني مشاركت‌هاي مردمي و سازمانهاي حمايتي🔍تحقيق آشنايي با مفهوم خويشتن “خود شناسي“🔍تحقيق آشنايي با طبقه بندي مواد اعتياد آور به همراه نحوه استعمال ،اثرات آني و خطرات آن🔍تحقيق اشتغال و بيكاري🔍تحقيق آسیب شناسی اجتماعی زنان (فرار دختران از خانه)🔍تحقيق ازدواج موقت🔍تحقيق ارزیابی فعالیت های یونیسف در بم و زرند در ارتباط با مراکز دوستدار کودک بهمراه پرسشنامه ها🔍تحقيق ارزشيابي توصيفي🔍تحقيق آراستگي و شخصيت‌پذيري🔍تحقيق آداب و معاشرت اجتماعی🔍تحقيق آخر اتوبان اعتياد بن بست است🔍تحقيق اختلالات هویت جنسی🔍تحقيق اجاره انسان و قوانين آن